Op deze pagina worden documenten van de Stichting Sant’Egidio Nederland gepubliceerd.

Bestuursverslag 2017

Algemeen

De Stichting Sant’Egidio Nederland, opgericht op 28 november 1997, is actief in verschillende Nederlandse steden, o.a. in Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam en Utrecht. Overal waar de stichting aanwezig is wordt ernaar gestreefd dat de aanwezigheid in de stad zowel een spirituele (gebed en eucharistie) als diaconale (werken voor de armen) dimensie krijgt.

Statutaire naam:
Stichting Sant’Egidio Nederland

RSIN Nummer en KVK Nummer
RSIN nummer:  806589413
KVK nummer: 20087492

Adresgegevens (post en bezoek):
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
Tel: 020 – 233 15 22
Email: info@santegidio.nl

Missie, visie en beleid
De stichting heeft als doel: de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant’Egidio (Comunità di Sant’Egidio) wordt beleefd.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Nederland uitbreiden door groei te bevorderen van de activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Samenstelling bestuur

per 1 januari 2017:
Hilde Jozefa Francisca Kieboom                          Voorzitter
Jacoba Petronella Maria van der Loos             Penningmeester
Olivier John Marie Lins                                             Secretaris
Claudio Mario Betti                                                     Lid
Eric Marie Corneille Deckers                                 Lid

Bestuursleden vanaf 1 juni 2018:
Hilde Jozefa Francisca Kieboom                       Voorzitter
Colmcille Maria Patrick Dekker                         Penningmeester
Olivier John Marie Lins                                           Secretaris
Claudio Mario Betti                                                  Lid
Henderikus Theodorus Maria Pieper             Lid

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant’Egidio Nederland is het samengaan van gebed en inzet, en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel in Amsterdam en naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren in Amsterdam en Utrecht, opvang en taalschool voor vluchtelingen en ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken.

Belangrijkste activiteiten in 2017

Kinderen en jongeren
In Amsterdam zijn enkele jongeren in 2014 begonnen met de School van Vrede. De School van Vrede wordt volledig gedragen door de jongeren. In 2017 hebben 15 kinderen wekelijks de School van Vrede bezocht. Er wordt huiswerk gemaakt, samen gesproken, gezongen en gespeeld. Zij werden begeleid door 8 jongeren. De Utrechtse wijk Kanaleneiland heeft sinds oktober 2015 twee keer per maand een School of Peace. Twaalf kinderen komen regelmatig bij elkaar en worden begeleid door zeven betrokken vrijwilligers. In het kringgesprek wordt gesproken over thema’s als vreedzaam samenleven, wereldvrede, oog hebben voor hulpbehoevenden en aandacht voor het milieu.
Doel: kinderen uit kansarme wijken meer kansen bieden door huiswerkbegeleiding, vredesopvoeding, ontspannende activiteiten en vriendschap.

Sinds 2017 is de jongerenbeweging van Sant’Egidio Youth for Peace ook actief in Nederland. Enkele keren per jaar worden activiteiten georganiseerd met jongeren tussen 15 en 25 jaar. Een keer per jaar is er een grote Europese bijeenkomst. In 2017 kwamen 500 jongeren, waaronder 20 uit Nederland, bij elkaar in Barcelona, waar zij onder meer meeliepen in de vredesdemonstratie na de bloedige aanslag op de Ramblas.

Ouderen
Vrijwilligers van de stichting brengen wekelijks een bezoek aan de ouderen van verschillende woonzorgcentra in Amsterdam. In 2017 werden veertig ouderen regelmatig bezocht en met de ouderen werd aandacht besteed aan Kerstmis en Pasen door feest, bezoek of een attentie.
Doel: menselijke nabijheid brengen in het dagelijks leven van de bejaarden. In het woonzorgcentrum waar ouderen worden bezocht, probeert de Gemeenschap eenzaamheid van mensen te verlichten, de bewoners met elkaar in contact te brengen en zo de sfeer van samenleven in de instelling te verbeteren. Daarnaast werden een aantal gezellige middagen georganiseerd voor de kinderen, jongeren en ouderen samen. Ook fitte ouderen zetten zich in voor dit werk en laten zo zien dat ouderen niet nutteloos zijn, dat integendeel de tijd van ouderen een grote waarde heeft en een potentieel van mogelijkheden.

Daklozen
De Franciscustafel is een gastvrije plek, een restaurant, waar dak- en thuislozen welkom zijn voor een lekkere warme maaltijd. Daarnaast trekken de vrijwilligers wekelijks de straten van Amsterdam op met broodjes, op zoek naar wie op straat leven.
De doelgroep wordt vooral gevormd door dak- en thuislozen, voornamelijk degenen die in het centrum van de stad verblijven. De verhouding tussen Nederlanders en mensen afkomstig van andere (al dan niet Europese) landen is vrij evenwichtig.

Doel: een antwoord bieden op de grote nood van dak- en thuislozen aan voedsel en aandacht. Behalve gratis maaltijden staan menselijke nabijheid, luisterbereidheid en respect centraal. Door de vriendschappen die de mensen van de Gemeenschap door de jaren heen opbouwen met de gasten van de Franciscustafel, lukt het om hun vertrouwen te winnen en hen steeds opnieuw moed te geven. De therapeutische kracht schuilt hierin dat ze nooit worden opgegeven. De belangrijkste troef van de Franciscustafel is gratis vriendschap en de vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op te geven. In 2017 zijn bij de Franciscustafel in Amsterdam samen 3000 maaltijden verstrekt en 3500 broodpakketjes.

Daarnaast heeft Sant’Egidio voor 200 daklozen, ouderen, kinderen en vluchtelingen mooie kerstfeesten georganiseerd met heerlijk eten en mooie cadeaus.

Vluchtelingen

De gemeenten Amsterdam bood in 2015 noodopvang aan vluchtelingen. Vrijwilligers van Sant’Egidio hebben sindsdien met een aantal van hen vriendschap gesloten, onder wie een aantal Syrische christenen voor wie het van groot belang is om opgenomen te zijn in een ‘familie’ van geloofsgenoten en daardoor bemoedigd te worden. Inmiddels zijn deze vluchtelingen statushouders geworden. 2017 werd voor hen gekenmerkt door gezinshereniging, huisvesting en het zoeken naar werk of studie om een nieuwe toekomst op te bouwen.
Sant’Egidio stond hen ook in dit proces bij. Allereerst door er te zijn als Gemeenschap die op gezette tijden bij elkaar komt, waar de statushouders vriendschap en ondersteuning vinden. De taalschool die in 2016 gestart was, wordt doorgezet op verschillende niveaus, afhankelijk van taalniveau en het officiële taalonderwijs dat gevolgd wordt. Voor de gevorderden ligt de focus op conversatie en extra ondersteuning bij de voorbereiding op examens. Alles gebeurt in het Nederlands en onder begeleiding.

Daarnaast biedt Sant’Egidio aan vluchtelingen en statushouders de mogelijkheid om zich in te zetten in het restaurant voor mensen die op straat leven, de Franciscustafel, voor bezoek aan ouderen, ondersteuning van andere vluchtelingen en begeleiding van kinderen.

Vredeswerk
Voor Sant’Egidio is het samenleven van mensen met verschillende achtergronden een belangrijk aandachtspunt.
Doel: mensen leren omgaan met de globalisering. Vanuit haar aandacht en concrete hulp voor migranten en nieuwkomers, brengt Sant’Egidio een dialoog op gang en bouwt aan een cultuur van ontmoeting en samenleven. In die droom van vreedzaam samenleven steekt Sant’Egidio veel energie. Er zijn ontmoetingen met de andere christelijke kerken (oecumene), het jodendom en de islam.
Op 1 januari (Internationale dag van de vrede) is in Apeldoorn de jaarlijkse vredeswandeling gehouden. Ruim 100 joden, moslims, christenen en niet gelovigen liepen met fakkels langs gemeentehuis, synagoge, moskee en kerk om aan het begin van het nieuwe jaar een gebaar te maken voor de vrede.

Conferentie tegen de doodstraf.
Op 1 december 2017 organiseerde Sant’Egidio in het Academiegebouw in Utrecht een conferentie tegen de doodstraf met een lezing door Marietta Jaeger. Zij koos ervoor om te strijden tegen de doodstraf voor psychiatrische patiënt die haar 7-jarige dochter ontvoerd en vermoord had.

(Mozes en Aäron)kerk
De Gemeenschap van Sant’Egidio heeft in 2014 een bijzondere impuls gekregen sinds ze op uitnodiging van het Bisdom Haarlem-Amsterdam haar intrek nam in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk en aanpalend huis. Sant’Egidio kreeg in Amsterdam en daardoor in Nederland een meer ‘publiek’ gezicht, waardoor mensen makkelijker de weg vinden naar haar gebed of haar dienst aan de armen.
Doel is om deze historisch belangrijke plek voor de stad als een deel van haar ziel aan de bewoners aan te bieden: als plaats van gebed en luisteren naar Gods woord, als plaats van heling van de wonden van eenzaamheid en uitsluiting, als plaats van verzoening en vrede tussen joden, christenen en moslims.
Alle gemeenschappen in Nederland hebben een vast avondgebed. In Roosendaal en Bergen op Zoom is dat maandelijks, in Utrecht is dat tweewekelijks en in Amsterdam twee maal per week. Daar wordt bovendien wekelijks op zondagmiddag eucharistie gevierd.

Bereikte prestaties met activiteiten ten opzichte van nagestreefde activiteiten

Sant’Egidio Nederland heeft in 2017 alle activiteiten die in 2015 opgebouwd waren, voortgezet,  waarbij de inzet voor de vluchtelingen en voor de daklozen gegroeid zijn. De activiteiten in Apeldoorn vallen sinds 20 november 2015 onder de zelfstandige stichting Sant’Egidio Apeldoorn.

Bedrijfsvoering

De Stichting Sant’Egidio Nederland is sinds medio 2014 gehuisvest in een pand aan het Waterlooplein in Amsterdam. Dit pand, samen met ernaast gelegen Mozes en Aäronkerk, werd aan de stichting toevertrouwd door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hiervoor wordt geen huur betaald maar de stichting is verantwoordelijk voor het financieel onderhoud van de gebouwen.

De bemensing van de stichting bestond in 2017 uit ongeveer 150 personen. Dit zijn: twee medewerkers in loondienst, vijf bestuursleden en talrijke vrijwilligers betrokken bij de activiteiten. De taken van de medewerkers in loondienst zijn gericht op het optimaal functioneren van de stichting en omvatten beheer van panden en personeel, ondersteuning op het terrein van administratie, boekhouding, publiciteit en fondsenwerving. Het bestuur heeft de leiding, is verantwoordelijk voor de beleidslijnen, de financiën, de gebouwen en de samenwerkingsverbanden met burgerlijke en kerkelijke overheden en verwante organisaties. De vrijwilligers zorgen voor de goede uitvoering van de statutaire activiteiten en de uitbouw daarvan.

De bestuursleden van de Stichting Sant’Egidio Nederland zijn allen vrijwillige medewerkers en ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de Stichting Sant’Egidio Nederland.

Het in dienst zijnde personeel van de Stichting Sant’Egidio Nederland wordt beloond volgens een individueel contract dat aansluit bij het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten.

De vrijwilligers van de Stichting Sant’Egidio Nederland ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de Stichting Sant’Egidio Nederland. De vrijwilliger die verantwoordelijk is voor gebruik en onderhoud van het orgel en de vrijwilliger die de boekhouding verzorgen, ontvangen een vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke kaders.

Om de veiligheid van alle betrokkenen, met name van minderjarigen en kwetsbare mensen, te bevorderen, heeft Stichting Sant’Egidio Nederland in 2017 haar beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag geformaliseerd en uitgewerkt. Op basis van dit beleid is Stichting toegelaten tot de regeling voor gratis VOG’s. 

Toekomstgerichte informatie

De komende jaren zullen gebruikt worden om de activiteiten in en vanuit de Mozes en Aäronkerk te verankeren en uit te bouwen. Tevens wordt de aanwezigheid van Sant’Egidio in de wijken uitgebouwd, waarbij het leggen van verbindingen tussen generaties en bevolkingsgroepen centraal staat. Dit betekent werken aan de band met de vrijwilligers, versterking van de activiteiten, uitbreiding van bereikte doelgroepen, ondersteuning en opbouw van Sant’Egidio in andere steden die ook onder de Nederlandse stichting vallen, versteviging van banden met andere groepen, organisaties en kerkelijke en burgerlijke overheden en werken aan een stevige financiële basis.

De doelstellingen van de Stichting blijven ongewijzigd.

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014                                           

Jaarrekening 2015                                             

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017