Stichting Sant’Egidio Apeldoorn

SVV-Merksem-620x320
Lichtmis-LO-e1536923264136-620x320
DSC00341-620x320

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn omvat de activiteiten van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Apeldoorn, waaronder:

  • De Franciscustafel, het restaurant voor dakloze mensen
  • Het straatteam voor daklozen in Apeldoorn
  • Bezoek aan ouderen
  • Kledingbank

Gegevens

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn, opgericht op 20 november 2015
Stationsstraat 13
7311 NL Apeldoorn
tel:  06-16912727

RSIN nummer: 855764855
KvK nummer: 64656349

Bestuursverslag

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland, in het bijzonder in de regio Apeldoorn als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant’Egidio wordt beleefd.

Hoofdlijnen beleidsplan

Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn is het samengaan van gebed en inzet, en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio: gratis warme maaltijden voor dakloze mensen en noodlijdenden aan de Franciscustafel, naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren, ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken en ondersteuning van vluchtelingen op het vlak van taalschool en opvang.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Apeldoorn uitbreiden door groei te bevorderen van de activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Bestuurssamenstelling

Ronaldus Geurt Theresia Dashorst (voorzitter)
Johannes Albert Gortworst (secretaris)
Ruben Martijn Altink (penningmeester)
Wilhelmina Johanna Tijssen (algemeen bestuurslid)
Dirk van der Goten (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

De stichting beoogt een algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk, bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitvoering van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Belangrijkste activiteiten

De jaarrekening van 2022 laat een duidelijk beeld zien van een actieve gemeenschap met veel vrijwilligers die zich hebben ingezet voor vluchtelingen, dak- en thuisloze mensen, ouderen, kinderen en de vrede. Nu de meeste beperkende maatregelen voor de Covid pandemie zijn losgelaten kunnen wij weer teruggaan naar een gepaste menselijke zorg voor de armen in de breedste zin van het woord.

Het jaar begon met een alternatieve vredesontmoeting op 1 januari voor de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Hoofdstraat. Om een teken van vrede te stellen werden de klokken geluid en na een korte inleiding werden kinderen uitgenodigd om een grote vredesduif te tekenen op het plein, het logo van Sant’Egidio met de regenboog, de brug tussen verschillende landen en volken. De brug van vrede, de verbinding tussen ons allemaal. Deze creatieve activiteit werd omgeven door fakkels, als een wake voor de vrede. In de kerk vonden verschillende activiteiten plaats, in de vorm van een ‘Thomasviering’. Door de oorlog in Oekraïne voelen wij nog meer de noodzaak om maandelijks te bidden voor de vrede in de kerk en de participatie in de Vredesweek.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen wij weer mensen ontvangen in de eetzaal van de pastorie aan de Franciscustafel. Veel mensen hebben ernaar uitgekeken en hoeven niet meer hun maaltijd op de straat op te eten, maar in een warme ruimte met mooi gedekte tafels. Met Kerstmis is een kerstdiner aangeboden door restaurant Jules Verne en kregen de gasten een kerstpakket van Hanos en een boodschappen bon mee om zelf te besteden.

Het Straatteam, dat elke vrijdag op pad gaat met de bakfiets om soep, brood, koffie, thee en chocolademelk te brengen is door de ingestelde avondklok (begin 2022) eerder op pad gegaan zodat de vrijwilligers weer op tijd thuis konden komen. Zo konden wij ondanks de Covid beperkingen door blijven gaan met het bedienen van vele dak- en thuisloze gasten. Wel met in acht neming van de veiligheidsmaatregelen.

Met de zwerfjongeren is afgelopen jaar elke maand een maaltijd gehouden in de Herberg en voor Kerstmis is een ‘Pizzaparty’ georganiseerd met jongeren waarbij de jongeren ook een boodschappen bon hebben gekregen.

De Kledingbank heeft dit jaar wederom heel veel mensen in financiële problemen kunnen helpen aan gratis kleding. Deze ondersteuning is belangrijk voor de gezinnen in armoede. Wij hebben ook dit jaar voor de kinderen financiële steun gekregen van de Stichting Meisjesweeshuis dat het mogelijk maakt om nieuw ondergoed, jassen en andere kleding voor de kinderen te kopen. In de wachtruimte van de Kledingbank is de Boekenbank verder gegaan om mensen gratis boeken aan te bieden. In dit jaar hebben duidelijk meer mensen gebruik moeten maken van de diensten van de Kledingbank vanwege de stijging van energiekosten en kosten van boodschappen. Door financiële ondersteuning van Stichting Kansfonds kunnen we elk gezin een zak met fruit meegeven en er worden menstruatieproducten aangeboden. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt.

Samen met jeugdwerkster van Stimenz en buurthuis Maasstraat hebben wij in de zomervakantie opnieuw een modeshow gehouden bij de Kledingbank. De kinderen uit de wijk werden opgemaakt, de haren gedaan en mooi in de kleren gestoken om zo trots over de catwalk te lopen.

De School van de Vrede is ook dit jaar als ‘Generatietuin’ verder gegaan, kinderen van de basisschool hebben samen met ouderen uit de wijk groente en bloemen verbouwd. De tuin is uitgebreid met een kas waarin komkommers, tomaten, paprika en zelfs aubergine gekweekt konden worden. Dit jaar hebben we een rijke opbrengst gehad en zijn de kinderen trots met hun zelf verbouwde groenten naar huis gegaan.

Bedrijfsvoering 2022

De baten over 2022 zijn ten opzichte van 2021 en de begroting 2022 sterk gestegen. Aan het einde van het jaar hebben wij veel particuliere giften mogen ontvangen, onder andere vanwege de ‘energiecompensatie’ van de overheid. Veel mensen willen (een deel van) dit bedrag met anderen delen. Daarnaast hebben diverse kerkelijke gemeenschappen voor ons gecollecteerd.

Daarnaast mogen we samenwerken met enkele fondsen die het mogelijk maken om in deze periode onze vrienden extra te ondersteunen. Wellicht hebben jullie in de media gelezen over de acties die het Kansfonds onderneemt om mensen in deze moeilijke periode te ondersteunen. Ook wij zijn door het Stichting Kansfonds benaderd om deel te nemen aan deze noodhulp actie. Daarnaast hebben wij van Stichting Cordaid een bijdrage ontvangen voor ons belangrijke werk. Met deze prachtige bijdrages zullen wij in de periode tot eind maart 2023 verschillende acties houden. Deze acties zijn voor al onze vrienden, van de bakfiets, Franciscustafel, zwerfjongeren en de Kledingbank. Zo verhogen we bijvoorbeeld het budget voor de Kledingbank en Bakfiets (bijvoorbeeld voor aanschaf van (kinder)ondergoed, sokken, pyjama’s, warme truien, slaapzaken e.d.), gaan we voedseltegoedbonnen uitgeven (aan ons bekende adressen, zwerfjongeren en Franciscustafel) en zullen we extra fruit en persoonlijke verzorgingspakketten gaan uitdelen.

Ook voor onze ‘doorlopende’ activiteiten mogen we ons gesteund blijven voelen. Zo heeft de Hanos weer kerstpakketten beschikbaar gesteld en verzorgd Jules Verne een kerstdiner. Daarnaast zijn financiële bijdrages ontvangen voor de Kledingbank van bijvoorbeeld Stichting Meisjesweeshuis. Van de gemeente Apeldoorn hebben wij een subsidie ontvangen voor de vervanging van onze bakfiets van het Straatteam. Naast financiële ondersteuning ontvangen wij ook bijdrages in natura. Bijvoorbeeld de vele kleding en overige goederen die gebracht worden, eten en drinken die ontvangen wordt, de maaltijden die vakschool St. CSO De Boog tegen een kleine kostenvergoeding kookt en het vele wat onze vrijwilligers zelf meenemen (en niet declareren). Van Stichting Meisjesweeshuis hebben wij bijvoorbeeld 100 fleecekleden ontvangen. Deze zijn inmiddels via de Kledingbank uitgedeeld. Daarnaast is de Kledingbank sinds kort uitgiftepunt voor Menstruatiearmoede Apeldoorn. Van het Promohouse in Apeldoorn hebben wij een grote hoeveelheid kleding mogen ontvangen.

De uitgaven liggen voor een groot deel in lijn met de begroting. Elk jaar blijkt weer dat sommige posten moeilijk in te schatten zijn omdat we soms in natura mooie schenkingen ontvangen waardoor wij minder geld hoeven uit te geven. Bijvoorbeeld dit jaar rondom de kerstactiviteiten. De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van genoemde extra steun die wij hebben ontvangen. Een deel van dit bedrag is in 2022 uitgegeven. Daarnaast is bijvoorbeeld een nieuwe bakfiets voor het Straatteam aangeschaft.

Niet onbenoemd mag blijven dat alle tijd die de ongeveer 85 vrijwilligers besteden onbetaalbaar is (en ook niet in euro’s in de jaarrekening zijn opgenomen). Daarbij declareren vele vrijwilligers niet (alle) kosten die zij voor de Stichting hebben voorgeschoten.

Toekomstgerichte informatie

We verwachten dat wij in het eerste half jaar van 2023 extra uitgaven zullen doen voor onze reguliere activiteiten (en mogelijk langer). Dit betreft onder andere de besteding van de toezeggingen van Stichting Kansfonds (zie begroting 2023). We zullen naar onze mogelijkheden inspelen op de hulpvragen die bij ons komen en de verkregen middelen zo goed mogelijk inzetten. In het najaar van 2022 is gestart met de inventarisatie en voorbereiding voor het groot onderhoud aan het pand (w.o. energiebesparende maatregelen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energie- en bouwkundige ondersteuning. Naar verwachting zal in 2023 de eerste kosten hiervoor gemaakt gaan worden. Deels zal dit worden betaald uit eigen middelen (bestemmingsreserve) en deels vanuit te verkrijgen fondsen.

Giften

Rekeningnummer:
ING Bank NV – IBAN:  NL81 INGB 0006 7476 28 – BIC: INGBNL2A