Stichting Sant’Egidio Apeldoorn

SVV-Merksem-620x320
Lichtmis-LO-e1536923264136-620x320
DSC00341-620x320

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn omvat de activiteiten van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Apeldoorn, waaronder:

  • De Franciscustafel, het restaurant voor daklozen
  • Het straatteam voor daklozen in Apeldoorn
  • Bezoek aan ouderen
  • Kledingbank

Gegevens

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn, opgericht op 20 november 2015
Stationsstraat 13
7311 NL Apeldoorn
tel:  06-16912727

RSIN nummer: 855764855
KvK nummer: 64656349

Bestuursverslag

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland, in het bijzonder in de regio Apeldoorn als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant’Egidio wordt beleefd.

Hoofdlijnen beleidsplan

Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn is het samengaan van gebed en inzet, en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel, naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren, ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken en ondersteuning van vluchtelingen op het vlak van taalschool en opvang.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Apeldoorn uitbreiden door groei te bevorderen van de activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Bestuurssamenstelling

Ronaldus Geurt Theresia Dashorst (voorzitter)
Vacature (secretaris)
Ruben Martijn Altink (penningmeester)
Wilhelmina Johanna Tijssen (algemeen bestuurslid)
Dirk van der Goten (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

De stichting beoogt een algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk, bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitvoering van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Belangrijkste activiteiten

Het jaar 2021 schetst een beeld van de inzet van de vele vrijwilligers die zich actief hebben ingezet voor vluchtelingen, dak- en thuislozen, ouderen, kinderen en de vrede. Ondanks de beperkingen die de Covid pandemie met zich meebracht hebben wij naar creatieve oplossingen gezocht om de inzet voor de armen zo veel mogelijk voort te zetten. Het jaar 2021 begon niet zoals voorgaande jaren, er was geen vredeswandeling in het centrum van Apeldoorn. Vanwege de beperkende maatregelen hebben we dit moeten annuleren, wel is het maandelijkse gebed voor de vrede doorgegaan toen het weer mogelijk was.

De School van de Vrede is, toen het weer mogelijk was, verdergegaan als ‘de Generatietuin’ waarbij kinderen van de basisschool samen met ouderen uit de wijk groente en bloemen verbouwen.

De Kledingbank heeft dit jaar wederom heel veel mensen in financiële problemen kunnen helpen aan gratis kleding. Voor gezinnen in armoede geeft deze ondersteuning wat lucht. Wij hebben ook dit jaar voor de kinderen financiële steun gekregen van de Stichting Meisjesweeshuis dat het mogelijk maakt om nieuw ondergoed, jassen en andere kleding voor de kinderen te kopen. In de wachtruimte van de Kledingbank is de Boekenbank verdergegaan om mensen gratis boeken aan te bieden. Met ondersteuning van de gemeente Apeldoorn in de vorm van een subsidie wordt deze activiteit verder vormgegeven.

Door de veiligheidsmaatregelen van Covid-19 is de Kledingbank beperkt open geweest in de eerste maanden van het jaar, alleen voor cliënten van de Voedselbank, AZC en cliënten die door instanties werden doorverwezen. Vanaf mei kon iedereen weer komen na het maken van een afspraak. Vanaf juni konden we ook deze restrictie loslaten en konden we weer meer mensen ontvangen. De koffieontmoeting en het maken van kaarten kon helaas niet meer worden opgepakt.

Samen met jeugdwerkster van Stimenz hebben wij in de zomervakantie een modeshow gehouden bij de Kledingbank. De kinderen uit de wijk werden opgemaakt, de haren gedaan en mooi in de kleren gestoken om zo trots over de catwalk te lopen. Ook hebben wij voor de kinderen uit de wijk een spelletjesmiddag georganiseerd.

Samen met jongeren van de praktijkschool zijn er vogelhuisjes opgehangen aan de Kledingbank en is er een pergola gemaakt waar druiven tegen aan kunnen groeien.

Het daklozen restaurant ‘De Franciscustafel’ op maandagmiddag is door de Covid maatregelen verdergegaan met uitgifte van warme maaltijden aan de deur. In deze tijd waarin veel voorzieningen gesloten waren hebben wij een verdere stijging gezien van de gasten die voor een maaltijd kwamen. Met Kerstmis hebben wij voor onze gasten een heerlijke Kerstmaaltijd mee kunnen geven en een kerstpakket dat ons beschikbaar is gesteld door horeca groothandel HANOS.

Het Straatteam, dat elke vrijdag op pad gaat met de bakfiets om soep, brood, koffie, thee en chocolademelk te brengen is door de ingestelde avondklok eerder op pad gegaan om voor de vrijwilligers weer op tijd thuis te komen. Zo konden wij ondanks de Covid beperkingen door blijven gaan met het bedienen van vele dak- en thuisloze gasten. Wel met in acht neming van de veiligheidsmaatregelen.

Met de zwerfjongeren is afgelopen jaar een aantal keren de maaltijd gemaakt en voor Kerstmis is een ‘Pizzaparty’ georganiseerd met jongeren van verschillende organisaties, als afsluiting kregen de jongeren een kerstpakket met wat lekkers.

Voor de ouderen was het door de maatregelen niet meer mogelijk om elke maand een gezellige zondagmiddag te verzorgen in het woon- zorgcentrum Saint Marie. Helaas moesten we de activiteiten ook door de coronamaatregelen het hele jaar achterwege laten. Wel hebben wij contact gehouden met de ouderen door te bellen, kaarten te sturen en bloemen te brengen. Zo konden wij hen laten weten dat ze niet zijn vergeten.

Bedrijfsvoering 20210

De opbrengsten over 2021 zijn ten opzichte van 2020 genormaliseerd. In 2020 hebben we enkele grote eenmalige giften mogen ontvangen voor de aanschaf van het pand. De baten uit giften van particulieren vallen hoger uit dan begroot. Ongetwijfeld heeft corona bijgedragen aan de bereidheid om giften te geven. Echter mogen we al jarenlang vertrouwen op velen die onze activiteiten financieel ondersteunen. Daarnaast hebben wij van de gemeente Apeldoorn en enkele andere stichtingen giften ontvangen voor specifieke doelstellingen. De subsidies hebben een eenmalig karakter, waarbij de besteding deels komend jaar zal plaatsvinden.

De uitgaven liggen voor een groot deel in lijn met de begroting. Elk jaar blijkt weer dat sommige posten moeilijk in te schatten zijn omdat we soms in natura mooie schenkingen ontvangen waardoor wij minder geld hoeven uit te geven. Bijvoorbeeld dit jaar rondom de kerstactiviteiten. De lasten van het eigen pand waren nog niet volledig opgenomen in de begroting van 2021. In december 2020 hebben wij het pand gekocht. Nu na een jaar eigen gebruik zijn de kosten beter in te schatten. In 2021 heeft het nodige (groot) onderhoud plaatsgevonden. Zo is de buitenkant van het pand geheel geschilderd en is de zonwering vervangen. Naar verwachting zal in 2022 een plan gemaakt worden voor de benodigde aanpassingen en groot onderhoud.

Niet onbenoemd mag blijven dat alle tijd die de ongeveer 85 vrijwilligers besteden onbetaalbaar is (en ook niet in euro’s in de jaarrekening zijn opgenomen). Daarbij declareren vele vrijwilligers niet (alle) kosten die zij voor de Stichting hebben voorgeschoten.

Toekomstgerichte informatie

We verwachten dat onze reguliere activiteiten op een normaal niveau voortgezet worden in 2022. Daarbij hopen wij dat corona in het najaar van 2022 niet opnieuw ons gaat remmen in de uitvoering daarvan. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne valt nog moeilijk in te schatten, bijvoorbeeld voor de kledingbank. We zullen naar onze mogelijkheden inspelen op de hulpvragen die bij ons komen. Onzeker daarnaast zijn de lasten voor gas en elektra, een aanzienlijke stijging wordt verwacht. In de begroting is hiervoor al een extra bedrag opgenomen. Voor het groot onderhoud van het pand zal eerst een plan gemaakt gaan worden. Afhankelijk daarvan zal bekeken worden op welke termijn e.e.a. uitgevoerd gaat worden. Dit moment is hier nog geen zicht op.

Giften

Rekeningnummer:
ING Bank NV – IBAN:  NL81 INGB 0006 7476 28 – BIC: INGBNL2A