Stichting Sant’Egidio Nederland

SVV-Merksem-620x320
Lichtmis-LO-e1536923264136-620x320
DSC00341-620x320

Stichting Sant’Egidio Nederland vertegenwoordigt de activiteiten van de Gemeenschap van Sant’Egidio in verschillende Nederlandse steden, o.a. in Amsterdam, Roosendaal en Utrecht. De activiteiten in Apeldoorn vallen sinds 2015 onder de zelfstandige stichting Sant’Egidio Apeldoorn.

Sant’Egidio Nederland organiseert onder meer:

  • De Franciscustafel, het restaurant voor daklozen
  • Bezoek aan ouderen
  • Scholen van Vrede voor basischoolkinderen
  • Nabijheid aan migranten met en zonder papieren

Bestuursverslag 2019

Algemeen

De Stichting Sant’Egidio Nederland, opgericht op 28 november 1997, is actief in verschillende Nederlandse steden, o.a. in Amsterdam, Roosendaal en Utrecht. Overal waar de stichting aanwezig is wordt ernaar gestreefd dat de aanwezigheid in de stad zowel een spirituele (gebed en eucharistie) als diaconale (werken voor de armen) dimensie krijgt. De activiteiten in Apeldoorn vallen sinds 20 november 2015 onder de zelfstandige stichting Sant’Egidio Apeldoorn.

Statutaire naam:
Stichting Sant’Egidio Nederland

RSIN Nummer en KVK Nummer
RSIN nummer:  806589413
KVK nummer: 20087492

Adresgegevens (post en bezoek):
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
Tel: 020 – 233 15 22
Email: info@santegidio.nl

Missie, visie en beleid

De stichting heeft als doel: de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant’Egidio (Comunità  di Sant’Egidio) wordt beleefd.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Nederland uitbreiden door groei te bevorderen van de activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Samenstelling bestuur

Bestuursleden vanaf 1 juni 2018:
Hilde Jozefa Francisca Kieboom, voorzitter
Colmcille Maria Patrick Dekker, penningmeester
Olivier John Marie Lins, secretaris
Claudio Mario Betti, lid
Henderikus Theodorus Maria Pieper, lid

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant’Egidio Nederland is het samengaan van gebed en inzet, en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel in Amsterdam en naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren in Amsterdam en Utrecht, opvang en taalschool voor migranten en ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken.

Belangrijkste activiteiten in 2019

Kinderen en jongeren

In Amsterdam zijn enkele jongeren in 2014 begonnen met de School van Vrede. De School van Vrede wordt volledig gedragen door de jongeren. In 2019 heeft de School van Vrede tijdelijk stilgelegen wegens een te kort aan vrijwilligers. Een aantal keer in het jaar zijn de families wel bezocht om de vriendschap met de tien betrokken kinderen te onderhouden. De verwachting is dat in 2020 een herstart kan worden gemaakt.

In 2019 is een nieuwe School van Vrede van start gegaan in Deventer, in een mooi lokaal met sportterrein in een minder kansrijke buurt, financieel gesteund door plaatselijke bedrijven. Wekelijk komen zo’n 12 kinderen. Er wordt huiswerk gemaakt, samen gesproken, gezongen en gespeeld. Zij werden begeleid door 5 jongeren. In het kringgesprek wordt gesproken over thema’s als vreedzaam samenleven, wereldvrede, oog hebben voor hulpbehoevenden en aandacht voor het milieu. Doel: kinderen uit kansarme wijken meer kansen bieden door huiswerkbegeleiding, vredesopvoeding, ontspannende activiteiten en vriendschap.

Sinds 2017 is de jongerenbeweging van Sant’Egidio Youth for Peace ook actief in Nederland. Enkele keren per jaar worden activiteiten georganiseerd met jongeren tussen 15 en 25 jaar. Een keer per jaar is er een grote Europese bijeenkomst. ln 2019 kwam een duizendtal jongeren uit heel Europa, waaronder 20 uit Nederland, bij elkaar in Krakau en Auschwitz, waar zij met elkaar spraken over de bijdrage die jongeren kunnen leveren aan de toekomst van Europa en vrede onder het thema No Memory No Future. De volgende Europese Jongerenontmoeting zal plaatsvinden in Amsterdam.

In september 2018 zijn de ‘Friends’ opgericht: jongeren van 11 tot 15 jaar die maandelijks bij elkaar komen en regelmatig iets gezelligs doen met ouderen. Vriendschap tussen jong en oud vergroot de solidariteit en het begrip tussen de generaties. Het doorbreekt de eenzaamheid van ouderen en de jongeren die naar hun identiteit zoeken ervaren hoe waardevol zij zijn voor de ouderen.

Ouderen

Vrijwilligers van de stichting brengen wekelijks een bezoek aan de ouderen van verschillende woonzorgcentra in Amsterdam en sinds 2019 ook in Utrecht. In totaal werden vijftig ouderen regelmatig bezocht en met de ouderen werd aandacht besteed aan Kerstmis en Pasen door feest, bezoek of een attentie.
Doel: menselijke nabijheid brengen in het dagelijks leven van de ouderen. In het woonzorgcentrum waar ouderen worden bezocht, probeert de Gemeenschap eenzaamheid van mensen te verlichten, de bewoners met elkaar in contact te brengen en zo de sfeer van samenleven in de instelling te verbeteren.

Daarnaast werden een aantal gezellige middagen georganiseerd voor de kinderen, jongeren en ouderen samen. Ook fitte ouderen zetten zich in voor dit werk en laten zo zien dat ouderen niet nutteloos zijn, dat integendeel de tijd van ouderen een grote waarde heeft en een potentieel van mogelijkheden. In 2019 is het gelukt om vijf bewoners die van wegen kwetsbaarheid en financiële beperkingen nooit op vakantie gaan, mee te nemen op een vakantie in België.

Daklozen

De Franciscustafel is een gastvrije plek, een restaurant, waar dak- en thuislozen welkom zijn voor een lekkere warme maaltijd. Daarnaast trekken de vrijwilligers wekelijks de straten van Amsterdam op met broodjes, op zoek naar wie op straat leven. De doelgroep wordt vooral gevormd door dak- en thuislozen, voornamelijk degenen die in het centrum van de stad verblijven. De verhouding tussen Nederlanders en mensen afkomstig van andere (al dan niet Europese) landen is vrij evenwichtig.
Doel: een antwoord bieden op de grote nood van dak- en thuislozen aan voedsel en aandacht. Behalve gratis maaltijden staan menselijke nabijheid, luisterbereidheid en respect centraal. Door de vriendschappen die de mensen van de Gemeenschap door de jaren heen opbouwen met de gasten van de Franciscustafel, lukt het om hun vertrouwen te winnen en hen steeds opnieuw moed te geven. De therapeutische kracht schuilt hierin dat ze nooit worden opgegeven. De belangrijkste troef van de Franciscustafel is gratis vriendschap en de vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op te geven. In 2019 zijn bij de Franciscustafel in Amsterdam samen ongeveer 3400 maaltijden en 2000 broodpakketjes verstrekt.

Daarnaast heeft Sant’Egidio in Amsterdam, Maastricht en Roosendaal voor 350 daklozen, ouderen, kinderen en migranten mooie kerstfeesten georganiseerd met heerlijk eten en mooie cadeaus.

Migranten

De gemeenten Amsterdam bood in 2015 noodopvang aan vluchtelingen. Vrijwilligers van Sant’Egidio hebben sindsdien met een aantal van hen vriendschap gesloten, onder wie een aantal Syrische christenen voor wie het van groot belang is om opgenomen te zijn in een ‘familie’ van geloofsgenoten en daardoor bemoedigd te worden. Inmiddels zijn deze vluchtelingen statushouders geworden. 2019 werd voor hen gekenmerkt door het zoeken naar werk of studie om een nieuwe toekomst op te bouwen. Sant’Egidio stond hen ook in dit proces bij. Allereerst door er te zijn als Gemeenschap die op gezette tijden bij elkaar komt, waar de statushouders vriendschap en ondersteuning vinden. Daarnaast biedt Sant’Egidio aan migranten en statushouders de mogelijkheid om zich in te zetten in het restaurant voor mensen die op straat leven, de Franciscustafel, voor bezoek aan ouderen, ondersteuning van andere vluchtelingen en begeleiding van kinderen.

Sinds eind 2017 bezoekt Sant’Egidio ongedocumenteerden van ‘We are here’ die van gebouw naar gebouw trekken op zoek naar onderdak en hopend op een leefbare toekomst. Ze leven veelal in de kou en het donker wegens gebrek aan voorzieningen.

Vredeswerk

Voor Sant’Egidio is het samenleven van mensen met verschillende achtergronden een belangrijk aandachtspunt.
Doel: mensen leren omgaan met de globalisering. Vanuit haar aandacht en concrete hulp voor migranten en nieuwkomers, brengt Sant’Egidio een dialoog op gang en bouwt aan een cultuur van ontmoeting en samenleven. In die droom van vreedzaam samenleven steekt Sant’Egidio veel energie. Er zijn ontmoetingen met de andere christelijke kerken (oecumene), het jodendom en de islam.

Op 1 januari (Internationale dag van de vrede) is in Apeldoorn de jaarlijkse vredeswandeling gehouden. Ruim 200 joden, moslims, christenen en niet gelovigen liepen met fakkels langs gemeentehuis, synagoge, moskee en kerk om aan het begin van het nieuwe jaar een gebaar te maken voor de vrede.

Op 8 oktober 2019 organiseerde Sant’Egidio samen met de rechtenfaculteit van de Universiteit van Utrecht een conferentie tegen de doodstraf met een lezing door de Maleisische advocate Suzana Nodihan Alias. Er waren ongeveer 60 aanwezigen, veelal studenten. Op 7 november werd samen met de Universiteit van Amsterdam een lezing georganiseerd van imam Muhammad Ashafa en pastor James Wuye uit Nigeria over de interreligieuze dialoog en verzoening. Daarbij waren ongeveer 30 studenten.

(Mozes en Aäron)kerk

De Gemeenschap van Sant’Egidio kreeg in 2014 de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk en aanpalend huis tot haar beschikking. Sant’Egidio kreeg in Amsterdam en daardoor in Nederland een meer ‘publiek’ gezicht, waardoor mensen makkelijker de weg vinden naar haar gebed of haar dienst aan de armen. Sant’Egidio wil deze historisch belangrijke plek voor de stad als een deel van haar ziel aan de bewoners teruggeven: als plaats van gebed, als plaats van heling van de wonden van eenzaamheid en uitsluiting, als plaats van verzoening en vrede tussen joden, christenen en moslims.

Alle gemeenschappen in Nederland hebben een vast avondgebed. In Roosendaal en Bergen op Zoom is dat maandelijks, in Utrecht is dat tweewekelijks en in Amsterdam twee maal per week. Daar wordt bovendien wekelijks op zondagmiddag eucharistie gevierd.

Bereikte prestaties met activiteiten ten opzichte van nagestreefde activiteiten

Sant’Egidio Nederland heeft in 2019 vrijwel alle activiteiten die tot 2018 opgebouwd waren, voortgezet, waarbij de inzet voor de migranten en voor de daklozen gegroeid is.

Bedrijfsvoering

De Stichting Sant’Egidio Nederland is sinds medio 2014 gehuisvest in een pand aan het Waterlooplein in Amsterdam. Dit pand, samen met ernaast gelegen Mozes en Aäronkerk, werd aan de stichting toevertrouwd door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hiervoor wordt geen huur betaald maar de stichting is verantwoordelijk voor het financieel onderhoud van de gebouwen.

De bemensing van de stichting bestond in 2019 uit ongeveer 160 personen. Dit zijn: twee medewerkers in loondienst, vijf bestuursleden en talrijke vrijwilligers betrokken bij de activiteiten. De taken van de medewerkers in loondienst zijn gericht op het optimaal functioneren van de stichting en omvatten beheer van panden en personeel, ondersteuning op het terrein van administratie, boekhouding, publiciteit en fondsenwerving.

Het bestuur heeft de leiding, is verantwoordelijk voor de beleidslijnen, de financiën, de gebouwen en de samenwerkingsverbanden met burgerlijke en kerkelijke overheden en verwante organisaties. De vrijwilligers zorgen voor de goede uitvoering van de statutaire activiteiten en de uitbouw daarvan.

De bestuursleden van de Stichting Sant’Egidio Nederland zijn allen vrijwillige medewerkers en ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de Stichting Sant’Egidio Nederland. Het in dienst zijnde personeel van de Stichting Sant’Egidio Nederland wordt beloond volgens een individueel contract dat aansluit bij het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten.

De vrijwilligers van de Stichting Sant’Egidio Nederland ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de Stichting Sant’Egidio Nederland. De vrijwilliger die verantwoordelijk is voor gebruik en onderhoud van het orgel en de vrijwilliger die de boekhouding verzorgen, ontvangen een vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke kaders.

Om de veiligheid van alle betrokkenen, met name van minderjarigen en kwetsbare mensen, te bevorderen, heeft Stichting Sant’Egidio Nederland in 2017 haar beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag geformaliseerd en uitgewerkt. Op basis van dit beleid is de stichting toegelaten tot de regeling voor gratis VOG’s en er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Toekomstgerichte informatie

De komende jaren zullen gebruikt worden om de activiteiten in en vanuit de Mozes en Aäronkerk te verankeren en uit te bouwen. Tevens wordt de aanwezigheid van Sant’Egidio in de wijken uitgebouwd, waarbij het leggen van verbindingen tussen generaties en bevolkingsgroepen centraal staat. Dit betekent werken aan de band met de vrijwilligers, versterking van de activiteiten, uitbreiding van bereikte doelgroepen, ondersteuning en opbouw van Sant’Egidio in andere steden die ook onder de Nederlandse stichting vallen, versteviging van banden met andere groepen, organisaties en kerkelijke en burgerlijke overheden en werken aan een stevige financiële basis. Het bestuur van de stichting is bezig scenario’s te ontwikkelen om de exploitatie te verbeteren en dekkend te krijgen.

De doelstellingen van de Stichting blijven ongewijzigd.

De coronacrisis die het jaar 2020 tekent, onderstreept het belang van het werk van de stichting. Vrijwilligers, donateurs en fondsen tonen extra inzet voor de mensen die buiten de boot vallen. Tegelijkertijd vergroot de economische teruggang de uitdaging om de exploitatie van de gebouwen, rond te krijgen.

Gegevens

Stichting Sant’Egidio Nederland, opgericht op 28 november 1997
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
tel: 020 – 233 15 22
e-mail: info@santegidio.nl

RSIN nummer:  806589413
KVK nummer: 20087492

Giften

Rekeningnummer:
ING Bank NV – IBAN: NL43 INGB 0006 7119 37 – BIC: INGBNL2A

Met dank aan: