Syrisch Orthodoxe Patriarch bezoekt Sant’Egidio

2 maart 2015

Op maandag 2 maart bracht de patriarch van de Syrisch-Orthodoxe kerk, Zijne Heiligheid Ignatius Aphrem II, in Amsterdam een bezoek aan de Gemeenschap van Sant’Egidio. De patriarch begon zijn bezoek met een ontmoeting in het huis van Sant’Egidio aan het Waterlooplein met leden van de Gemeenschap uit Amsterdam en Apeldoorn, die getuigenissen gaven over hun dienst aan de armen in deze steden. Hierna ging de patriarch voor in het gebed van de Gemeenschap, waarbij in het bijzonder werd gebeden voor vrede in Syrië en Irak en voor de christenen in het Midden-Oosten. Tijdens de overweging na de schriftlezing sprak de patriarch over de noodzaak van de vredestichters, wier werk vrucht zal dragen ook al beginnen zij met weinig. Ook sprak hij zijn waardering uit voor het gebed en de betrokkenheid van christenen in het Westen met het Syrische volk.

Patriarch Ignatius Aphrem II verblijft ruim een week in Nederland voor een uitgebreid bezoek aan de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. Al eerder had hij contact met de Gemeenschap van Sant’Egidio, in het bijzonder tijdens ‘Peace is the Future’, het gebed voor de vrede in Antwerpen in september 2014. De Gemeenschap van Sant’Egidio in Nederland onderhoudt goede contacten met aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin, het hoofd van alle Syrisch-Orthodoxe gelovigen in Nederland. Hij neemt deel aan het jaarlijkse oecumenische ‘Gebed voor de Martelaren’ georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio.

 

On Monday 2 March the patriarch of the Syriac-Orthodox Church, His Holiness Ignatius Aphrem II, visited the Community of Sant’Egidio in Amsterdam. The visit began with a meeting in the house of Sant’Egidio with members of the Community from Amsterdam and Apeldoorn, who shared their testimonies about their service to the poor in these cities. Afterwards the patriarch presided over the prayer of the Community, with special attention given to praying for peace in Syria and Iraq and for Christians in the Middle East. During the homily after the reading of the Gospel, the patriarch spoke about the necessity of peacemakers, whose work will bear fruit even though they begin with only a few of them. He also expressed his gratitude for the prayer and concern of Christians in the West for the Syrian people.

Patriarch Ignatius Aphrem II is visiting the Syriac Orthodox community in the Netherlands for more than a week. Previously he has already had contact with the Community of Sant’Egidio, especially during the annual prayer of peace which in 2014 was held in Antwerp with the theme ‘Peace is the Future’. The Community of Sant’Egidio in the Netherland maintains close contact with Archbishop Polycarpus Augin Aydin, the head of all Syriac Orthodox believers in the Netherlands. He participates each year in the annual ecumenical ‘Prayer for the Martyrs’ organized by the Community of Sant’Egidio.