In Lilongwe, Malawi, opent Sant’Egidio de weg naar de “Miracle Friendship”

26 april 2016

24 April 2016 | LILONGWE, MALAWI

Het bezoek van Marco Impagliazzo aan de gemeenschappen in Malawi

De gemeenschappen van Sant’Egidio in Malawi zijn volop aan het groeien. Ongeveer 800 personen kwamen samen ter gelegenheid van het bezoek van Marco Impagliazzo aan Lilongwe, de hoofdstad van het land. Daar vond een bijeenkomst plaats over het thema van de vriendschap en de ontmoeting met de armen.  Er werd nagedacht over de crisis die de wereld van de jongeren in Malawi treft door gebrek aan perspectieven. De vriendschap werd aangeduid als een waarde die een belangrijke rol kan spelen om deze crisis te overstijgen.

Lilongwe breidt zich snel uit. Ze lijdt onder de urbanisatie en ziet de kloof tussen wie arm en wie rijk is alsmaar groeien. Het aantal straatkinderen neemt toe. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de “valse profeten”, die beloven dat welstand en welvaart binnen handbereik liggen. Men spreekt over “miracle money”. Tijdens de bijeenkomst kwam de inzet naar voren van vele jongeren voor de armen, die concreet wordt door de vriendschap met de bejaarden, de scholen van vrede en de dienst in de gevangenissen. Een weg waarop men zichzelf “realiseert”, en die het aanzicht van het land verandert door de fundamenten te leggen van een beter en meer solidair Malawi. De weg van de jongeren van de Gemeenschap is die van de “miracle friendship”.