Naar een steeds groter ‘wij’

Datum: 25 september 2021 om 10:30u

De katho­lie­ke kerk viert elk jaar op de laatste zon­dag van sep­tem­ber de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen. Naar aan­lei­ding van deze dag or­ga­ni­se­ren het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Cordaid, Sant’Egidio en de Vas­ten­ac­tie op zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 een bij­zon­dere bij­een­komst in de Mozes en Aäron­kerk in hartje Am­ster­dam.

Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen

Dit event staat in het teken van het thema ‘Naar een steeds groter wij’, dat paus Fran­cis­cus heeft gekozen voor de 107e editie van deze Wereld­dag. Hiermee roept de paus op tot ver­bon­den­heid en broe­der­schap, als één familie. Niet ‘wij en zij’, of ‘ons en de anderen’, maar een uit­no­di­ging aan ie­der­een om ons in te zetten voor wer­ke­lijke ont­moe­ting en het herstel van onze men­se­lijke familie. Dat doen we door mi­gran­ten en vluch­te­lingen gastvrij te verwel­ko­men, be­scher­men, onder­steunen en te helpen participeren en integreren in onze samen­le­ving.

Ont­moe­ting

Op zater­dag 25 sep­tem­ber vieren we de gast­vrij­heid met een uniek inhou­de­lijk pro­gram­ma door over hoe we dit in de dage­lijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het pro­gram­ma wordt uitge­voerd in samen­wer­king met vluch­te­lingen en andere nieuwkomers in onze samen­le­ving. De ont­moe­ting staat centraal, ook in een ge­za­men­lijke lunch waar­mee de bij­een­komst wordt afgesloten.

Paus Fran­cis­cus schrijft in zijn en­cy­cliek Fratelli Tutti: “Na de ge­zond­heids­cri­sis zou de slechtste reactie zijn om ver­der weg te zinken in een consu­menten­koorts en in nieuwe vormen van zelfbehoud. Moge de hemel ons helpen dat er geen opdeling ont­staat tussen ‘de anderen’ en ‘wij’, maar dat wij allen samen één ‘wij’ wor­den!”

Opening door Mgr. Hendriks

Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal deze speciale bij­een­komst openen. Hij pleit al jaren voor een grotere inzet voor een meer recht­vaar­dige wereld. ”Voor hen die door oorlog en hon­ger, natuur­ge­weld en geloofs­ver­vol­gingen van huis en haard ver­dre­ven zijn: dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toe­komst mogen vin­den.”

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Vas­ten­ac­tie, Sant’Egidio en Cordaid nodigen u van harte uit om hierbij aanwe­zig te zijn!

ontvangst vanaf 10 uur
start programma: 10.30 uur
aanmelden: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of info@santegidio.nl

Galerij: