Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk

191028 mozes en aaronkerk

De Mozes en Aäronkerk is toevertrouwd aan de Gemeenschap van Sant’Egidio. De Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk richt zich op het werven en aanwenden van middelen voor de instandhouding van het kerkgebouw, los van de activiteiten van Sant’Egidio.

Gegevens

Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk, opgericht op 11 mei 2021
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
tel: 020 – 233 15 22
e-mail: mozesenaaronkerk@gmail.com

RSIN nummer: 862611374
KvK nummer: 82808864

Bestuursverslag 2021

Algemeen

De Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk is op 11 mei 2021 opgericht om de omvangrijke onderhoudsopgave van de Mozes en Aäronkerk mede mogelijk te maken. De kerk is door de bisschop van Haarlem-Amsterdam toevertrouwd aan de Gemeenschap van Sant’Egidio. Bestuursleden worden op voordracht van Sant’Egidio benoemd.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en verkrijgen van financiële bijdragen ter aanwending voor onderhoud en instandhouding van de monumentale Mozes en Aäronkerk te Amsterdam, met inbegrip van de daarin aanwezige inventaris alsmede het Adema-Philbert orgel.
De bijeengebrachte financiële middelen worden (na aftrek van beheerkosten) door de stichting aangewend voor het voldoen van kosten voor onderhoud en instandhouding van de Mozes en Aäronkerk..

Samenstelling bestuur

Bestuursleden per 11 mei 2021:
O.J.M. (Olivier) Lins, voorzitter
F.W.J. (Frank) Sweerts, secretaris
J.P.M. (Corine) van der Loos, penningmeester

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

De stichting richt zich in de eerste plaats op het inzamelen van de benodigde middelen voor bestaand achterstallig onderhoud aan het kerkgebouw. Daarnaast werft de stichting middelen voor het uitvoeren van onderhoud in de komende jaren.

De stichting verwerft middelen door het aanvragen van subsidies en fondsbijdragen bij geïnteresseerde partijen. Daarnaast werft de stichting particuliere donaties, bijvoorbeeld door een publiciteitscampagne of onder bezoekers van het kerkgebouw.

De stichting onderhoudt contact met Stichting Sant’Egidio Nederland als gebruiker van het kerkgebouw over de uitvoering en financiering van het onderhoud.

Bereikte prestaties met activiteiten ten opzichte van nagestreefde activiteiten

In 2021 is de stichting formeel opgericht met instemming van het bisdom Haarlem-Amsterdam (eigenaar van het kerkgebouw) en Sant’Egidio. Daarbij stond voorop dat de stichting in staat zou zijn om gelden te werven voor onderhoud op de korte en lange termijn, onafhankelijk van de activiteiten van Sant’Egidio als gebruiker van de kerk.

Sant’Egidio had reeds inspanningen verricht voor het werven van fondsen voor en voorbereiden van noodzakelijk groot onderhoud aan het kerkgebouw. De stichting heeft deze activiteiten voortgezet.

De coronapandemie leidde tot vertragingen in het fondsenwervingsproces. De stichting heeft in 2021 enkele toezeggingen van fondsen ontvangen waardoor in 2022 opdracht gegeven kan worden voor het groot onderhoud.

Bedrijfsvoering

De door Stichting Sant’Egidio Nederland reeds geworven en gereserveerde middelen voor groot onderhoud van het kerkgebouw, waaronder subsidies van het Rijk en de Provincie, zijn overgedragen aan de Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk. Daarnaast ontving de stichting van enkele fondsen toezeggingen voor het uitvoeren van groot onderhoud in 2022 en voor toekomstig groot onderhoud.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen, buiten een vergoeding voor gemaakte kosten, geen beloning voor hun activiteiten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Toekomstgerichte informatie

Het jaar 2022 zal in het teken staan van uitvoering van het noodzakelijk groot onderhoud aan de buitenzijde van de kerk. De komende jaren zullen gebruikt worden om noodzakelijk onderhoud op langere termijn in beeld te brengen en het onderhoud aan het kerkinterieur in kaart te brengen, en om de werving van donaties te versterken

De doelstellingen van de Stichting blijven ongewijzigd.

Giften

Rekeningnummer:
ING Bank NV – IBAN: NL66 INGB 0007 7250 76 – BIC: INGBNL2A