Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk

191028 mozes en aaronkerk

De Mozes en Aäronkerk is toevertrouwd aan de Gemeenschap van Sant’Egidio. De Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk richt zich op het werven en aanwenden van middelen voor de instandhouding van het kerkgebouw, los van de activiteiten van Sant’Egidio.

Gegevens

Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk, opgericht op 11 mei 2021
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
tel: 020 – 233 15 22
e-mail: mozesenaaronkerk@gmail.com

RSIN nummer: 862611374
KvK nummer: 82808864

Bestuursverslag 2022

Algemeen

De Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk is op 11 mei 2021 opgericht om de omvangrijke onderhoudsopgave van de Mozes en Aäronkerk mede mogelijk te maken. De kerk is door de bisschop van Haarlem-Amsterdam toevertrouwd aan de Gemeenschap van Sant’Egidio. Bestuursleden worden op voordracht van Sant’Egidio benoemd.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en verkrijgen van financiële bijdragen ter aanwending voor onderhoud en instandhouding van de monumentale Mozes en Aäronkerk te Amsterdam, met inbegrip van de daarin aanwezige inventaris alsmede het Adema-Philbert orgel.
De bijeengebrachte financiële middelen worden (na aftrek van beheerkosten) door de stichting aangewend voor het voldoen van kosten voor onderhoud en instandhouding van de Mozes en Aäronkerk.

Samenstelling bestuur

Bestuursleden in 2022:
O.J.M. (Olivier) Lins, voorzitter
F.W.J. (Frank) Sweerts, secretaris
J.P.M. (Corine) van der Loos, penningmeester

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

De stichting richt zich op het inzamelen van de benodigde middelen voor bestaand achterstallig onderhoud en het uitvoeren van toekomstig onderhoud aan de Mozes en Aäronkerk.
De stichting verwerft middelen door het aanvragen van subsidies en fondsbijdragen bij geïnteresseerde partijen. Daarnaast werft de stichting particuliere donaties, bijvoorbeeld door een publiciteitscampagne of onder bezoekers van het kerkgebouw.
De stichting onderhoudt contact met Stichting Sant’Egidio Nederland als gebruiker van het kerkgebouw over de uitvoering en financiering van het onderhoud.

Bereikte prestaties met activiteiten ten opzichte van nagestreefde activiteiten

In 2022 is de fondswerving voor het groot onderhoud aan de buitenzijde van het kerkgebouw verder afgerond en zijn deze werkzaamheden in opdracht van de stichting uitgevoerd. De benodigde middelen werden verkregen uit reeds eerder ontvangen bijdragen via de Stichting Sant’Egidio Nederland, waaronder een rijkssubsidie en provinciale subsidie, en uit rechtstreeks verkregen bijdragen van vermogensfondsen.
Enkele niet toegankelijke delen van de torens bleken tijdens uitvoering van de werkzaamheden in slechtere staat dan was voorzien. Voor een klein deel kon het herstel niet volledig worden meegenomen. Op die plaats is de constructie beschermd, geconserveerd en gedocumenteerd voor toekomstig herstel.

Bedrijfsvoering

Het groot onderhoud kon vrijwel geheel worden gefinancierd uit bijdragen van overheden en vermogensfondsen. Omdat deze de werkzaamheden niet voorfinancieren, heeft de stichting van Stichting Sant’Egidio Nederland een overbruggingskrediet ontvangen. Dit krediet is in 2023 terugbetaald. Daarnaast ging de stichting een kleiner langlopend krediet aan voor de financiering van het onderhoud.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen, buiten een vergoeding voor gemaakte kosten, geen beloning voor hun activiteiten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Toekomstgerichte informatie

Het jaar 2023 wordt gebruikt om noodzakelijk onderhoud op langere termijn in beeld te brengen en het onderhoud aan het kerkinterieur in kaart te brengen. Ook zal de kerk, onder andere middels een website, meer in de publiciteit gezet worden. Tevens zal de werving van donaties versterkt worden.

De doelstellingen van de Stichting blijven ongewijzigd.

Giften

Rekeningnummer:
ING Bank NV – IBAN: NL66 INGB 0007 7250 76 – BIC: INGBNL2A